Onze huisregels

Alcohol, roken, drugs, wapens
Alcoholische dranken worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers dienen dit in geval van twijfel middels legitimatie te kunnen aantonen.
Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang geweigerd.
Bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt. Hen wordt verzocht het pand te verlaten.
Het is niet toegestaan om binnen in Restaurant Morille te roken. Ook het gebruik van e-sigaretten is niet toegestaan. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van drugs wordt de toegang geweigerd.
Het is niet toegestaan om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij geconstateerde overtreding worden de aangetroffen goederen in beslag genomen en wordt de betreffende persoon verzocht het pand te verlaten.
Het is niet toegestaan om wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, bij zich te dragen. Bij geconstateerde overtreding wordt de politie ingeschakeld.

Eigendommen
Het is niet toegestaan om diefstal of vernielingen te plegen. Bij overtreding doen wij aangifte en wordt de overtreder overgedragen aan de politie. Toegebrachte schade wordt verhaald op de veroorzakers.|
Consumpties worden uitsluitend gebruikt en genuttigd binnen het gebouw en op het terras. Het is niet toegestaan glaswerk of consumpties mee te nemen buiten de genoemde plaatsen.
Restaurant Morille en zijn personeel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van eigendommen van gebruikers, alsmede voor letsel en materiële en immateriële schade aan bezoekers.

Veiligheid
In verband met de veiligheid kunnen bezoekers worden gefouilleerd. Personen die hieraan geen medewerking verlenen wordt de toegang geweigerd.

Gedrag
Bij gedrag dat door andere bezoekers of medewerkers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling wordt de betreffende persoon verzocht het pand te verlaten.
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme of discriminatie zijn niet toegestaan.
Personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken voor medewerkers of andere bezoekers wordt verzocht het pand te verlaten of wordt de toegang geweigerd.
Bezoekers dienen bij het verlaten van het pand rekening te houden met de omwonenden. Zij dienen zich niet luidruchtig te gedragen, geen afval achter te laten en geen vernielingen aan te brengen.
Personen die in het verleden voor overlast hebben gezorgd wordt de toegang geweigerd.
Alle aanwijzingen gegeven door Restaurant Morille en zijn personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Diversen
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in het gebouw. Een uitzondering geldt voor blindengeleidehonden en hulphonden.
Het is niet toegestaan eigen dranken en etenswaren mee naar binnen te nemen.
Van bezoekers wordt verwacht dat ze er verzorgd uitzien en correcte kleding dragen. Restaurant Morille heeft het recht om toegang te weigeren op grond van ongepast uiterlijk.

Algemeen
Overtreding van het huisreglement kan leiden tot het verzoek om het pand te verlaten. Het geen gehoor geven aan dit verzoek kan leiden tot verwijdering door de bevoegde instanties.
Boetes voortkomend uit het overtreden van het huisreglement worden verhaald op de overtreder.
Indien er zich situaties voordoen waarin dit huisreglement niet voorziet, dan beslist Restaurant Morille over mogelijk te nemen maatregelen.